Ratkaj projekt

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

AKTIVNE I PASIVNE  MJERE  ZAŠTITE OD POŽARA

AKTIVNA  ZAŠTITA  u vidu protupožarnih alarma, prskalica, protupožarnih aparata i sustava zidnih hidranata može pomoći u ovladavanju požarom te zaštititi imovinu i živote. Da bi bili potpuno učinkoviti, takvi sustavi zahtijevaju automatizaciju kako bi se nakon utvrđivanja prisutnosti vatre i dima u objektu oglasio protupožarni alarm i o tome obavijestio sve prisutne u zgradi.   Automatski sustavi za odvod dima kao što su krovne kupole ili prisilni odvod dima uz pomoć ventilatora i kanala za odvod dima mogu odgoditi pojavu „flashovera“ ili ga potpuno spriječiti. Sustavi za odvod dima također osiguravaju i prihvatljivu količinu dima kod evakuacije.

PASIVNA  ZAŠTITA  je skupina sustava koji zgradu dijele na požarne odjeljke pomoću protupožarnih zidova, stropova i konstrukcijske zaštite, sprječavajući brzo širenje vatre i štiteći građevinsku konstrukciji što je dulje moguće kako bi korisnici  mogli sigurno napustiti zgradu.

Aktivni sustavi ne mogu raditi bez pasivnih protupožarnih materijala pa se ta dva  pristupa moraju primijeniti zajedno – sustav za prskanje ne može zaustaviti požar u zgradi ako se srušio strop u koji je bio ugrađen.

 ZAKLJUČNO :  arhitekt koji ima potrebnog iskustva u projektiranju mjera  zaštite  od  požara  može  već u fazi  izrade projektnog  zadatka i idejnog  rješenja  predvidjeti  sve potrebne mjere  zaštite od požara  na budućoj zgradi kao i investitora  usmjeriti  na  rješenja koja će biti manje  financijski  zahtjevna a  koja će istodobno  zadovoljavati sve minimalne propise  zaštite  od požara .

ELABORAT  ZAŠTITE  NA  RADU

 U postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine namijenjene za rad, investitor je obvezan uz glavni projekt priložiti elaborat zaštite na radu koji obu­hvaća i razrađuje načine primjene pravila zaštite na radu za predviđene radne procese u toku njene uporabe .

Elaboratom  zaštite  na  radu  potrebno je  slijedeća  poglavlja  detaljno  obraditi :

OPĆA NAČELA PREVENCIJE

 Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju sljedećih općih načela prevencije:

1) izbjegavanja rizika

2) procjenjivanja rizika

3) sprječavanja rizika na njihovom izvoru

4) prilagođavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje

5) prilagođavanja tehničkom napretku

6) zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim

7) razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša

8) davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim

9) odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika

10) besplatnosti prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.

  • Osnovna pravila zaštite na radu

 (1) Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a osobito:

1) zaštitu od mehaničkih opasnosti

2) zaštitu od udara električne struje

3) sprječavanje nastanka požara i eksplozije

4) osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

5) osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora

6) osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba

7) osiguranje čistoće

8) osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka

9) osiguranje propisane rasvjete

10) zaštitu od buke i vibracija

11) zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja

12) zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja

13) zaštitu od prekomjernih napora

14) zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja

15) osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

(2) Osnovna pravila zaštite na radu imaju prednost u primjeni u odnosu na posebna pravila zaštite na radu.

  • Posebna pravila zaštite na radu

 (1) Ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke.

(2) Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve glede dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, tjelesnog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti, kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada.

(3) Posebna pravila zaštite na radu, osim zahtjeva iz stavka 2.   sadrže i prava i obveze u vezi s:

1) organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora

2) načinom korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme

3) posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima

4) postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa

5) uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla, obavljanja jednoličnog rada i rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te izloženosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom

6) postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.

Primjer: Grupa sigurnosnih znakova koji se odnose na upravljanje viličarom