ZAŠTITA OD POŽARA

Elaborat zaštite od izrađuje se sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10)

Prema zahtjevnosti mjera zaštite od požara građevine se dijele na:

- građevine skupine 1 – manje zahtjevne građevine

- građevine skupina 2 – zahtjevne građevine

 
Elaborat zaštite od požara izrađuje se samo za građevine skupine 2.

Elaborat zaštite od požara izrađuje osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara i ovjerava ga svojim potpisom i žigom.

Ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara daje Ministarstvo.

Glavni projekt građevina podliježe provjeri tehničkog rješenja iz zaštite od požara.

Provjeru provodi jedan ili više ovlaštenih revidenata.

Ovlaštenje revidentima daje Ministarstvo.

U građevine skupine 1 razvrstavaju se sljedeće građevine:

1. zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i namijenjena je isključivo stanovanju,
2. jednostavne građevine koje su kao takve određene posebnim propisom,
3. građevine razvrstane u građevine skupine 1 navedene u Prilogu 1   Pravilnika,
4. ostale građevine koje ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:

  • ako se u njima ne obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih tvari prema posebnom propisu,
  • ako se u njima ne zadržava ili ne boravi veći broj ljudi (manje od 100 u nadzemnim odnosno manje od 50 u podzemnim građevinama),
  • ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za gašenje požara,
  • ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za dojavu požara,
  • ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za odvođenje dima i topline.

U građevine skupine 2 razvrstavaju se sljedeće građevine:

1. građevine razvrstane u građevine skupine 2 navedene u Prilogu 2   Pravilnika,

2. postojeće građevine u kojima se uklanja stabilni sustav za dojavu ili gašenje požara, odnosno plinodetekcija ili sličan sustav za sprječavanje nastanka ili širenja požara,

3. postojeće građevine i postrojenja za koje se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša prema posebnom propisu,

4. ostale građevine koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

ako su u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja ili lokacijske dozvole, dani posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara.

ELABORATI  ZAŠTITE OD POŽARA:

Gospodarsko-poslovna  hala “PREMIUM”- SL.01 i SL.02

za proizvodnju papirne galanterije te  visokoregalno skladište robe  široke potrošnje,u industrijskoj zoni “PISAROVINA “ ( cca. 2600,0 m2 , betonska montažna konstrukcija )

 

"Copyright © 2015. RATKAJ PROJEKT d.o.o. "