ŠTO JE ETAŽIRANJE?

Stan ili neki drugi prostor u objektu, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima    tretira se kao suvlasnički dio čitavog objekta, kojem pripadaju i proporcionalni dio svih zajedničkih prostora kao i proporcionalni dio zemljišta na kojem je objekt sagrađen.

Izradom plana posebnih djelova zgrade, utvrđuju se posebni i zajednički djelovi pojedine nekretnine kao i njihova veličina te se označavaju vlasnici pojedinih djelova.

Etažiranje obavljaju za to osposobljene stručne osobe , ovlašteni  arhitekti ,  koji na zahtjev suvlasnika rade elaborat o etažiranju. Za izradu elaborata etažiranja, potrebno je imati tehničku dokumentaciju zgrade , iz koje su vidljive površine pojedinih posebnih i zajedničkih dijelova objekta.

U slučaju da takve dokumentacije nema, obavlja se mjerenje objekta te se izrađuju nacrti za potrebe elaborata.

Vlasništvo posebnog dijela može biti uspostavljeno glede dijela suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, kao što je stan ili druga samostalna prostorija  . Vlasništvo posebnog dijela nekretnine uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika nekretnine  

 

ZAŠTO ETAŽIRATI?

Jedini pravni dokaz o vlasništvu stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine jest izvadak iz zemljišnih knjiga tj. gruntovnice.   Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima   bilo kakav prostor u objektu, uključivši stanove, garaže, poslovne prostore i sl., NE MOŽE SE  upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana tj. dok se ne napravi elaborat s planom posebnih dijelova objekta. te dok isti nije ovjeren od svih suvlasnika.
Etažiranje se obavlja prije svih radnji gdje je potrebno uspostaviti vlasništvo nad posebnim djelovima nekretnine tj. imati uredne upise u zemljišne knjige pojedinih nekretnina kao npr. :

 

ŠTO SE SVE MOŽE ETAŽIRATI?

Etažirati možete obiteljske kuće sa 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.

 

Postupak etažiranja možete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.

ELEMENTI ETAŽIRANJA

1. Prikupljanje tehničke dokumentacije te usporedba s stvarnim stanjem
2. Izmjera objekta te izrada nacrta u slučaju da ne postoji tehnička dokumentacija
3. Izrada elaborata etažiranja koji se sastoji od:

4. Izrada "Općih uvjeta" koji se određuju odnose suvlasnika i korištenje nekretnine
5. Izrada "Sporazuma" o prihvaćanju elaborata koji potpisuju svi suvlasnici (uvjet u gruntovnici)

 

ELABORAT  ETAŽIRANJA   za stambeno-poslovnu  zgradu “FILIPOVIĆ”  u Vrbovcu
( podrum s podzemnom garažom ,cca. 20 PM ,  P + 3 )   cca.  3200,0 m2, 22 stana ,  10 lokala

"Copyright © 2015. RATKAJ PROJEKT d.o.o. "